ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ-สก๊อตแลนด์-เวลส์ 5วัน 3คืน

สโตนเฮนจ์ เวนิส แห่งคอตสวอลด์ หมู่บ้านไบบุรี ปราสาทเอดินเบิร์ก ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ Bicester Outlet ย่านอ๊อกฟอร์ด ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ หอคอยลอนดอน แฮร์รอด

ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ-สก๊อตแลนด์-เวลส์ 5วัน 3คืน

DNT-024-242
ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ-สก๊อตแลนด์-เวลส์ 5วัน 3คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
เมย.63 - ธค.63
การเดินทาง
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
การบินไทย (Thai Airways)
จำนวนผู้เข้าชม
163 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
65,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 แผนการเดินทางวันที่ 1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย
วันที่ 2 แผนการเดินทางวันที่ 2 ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจน์ – คาร์ดิฟ
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย
วันที่ 3 แผนการเดินทางวันที่ 3 คาร์ดิฟ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ไบบูรี - ฟาร์มปลาเทราท์ – ลิเวอร์พูล
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย
วันที่ 4 แผนการเดินทางวันที่ 4 ลิเวอร์พูล – เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – ชมเมือง
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย
วันที่ 9 แผนการเดินทางวันที่ 9 กรุงเทพฯ
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่
 • ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ ประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวให้ความรู้และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • กระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. / กระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถระหว่างการท่องเที่ยวในอังกฤษ 12 ปอนด์ ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอังกฤษ และค่าสแกนเอกสารท่านล่ะ 6,000 บาท ค่าวีซ่าและค่าสแกนเอกสารทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา หรือไม่ก็ตาม และอาจใช้เวลาทำการมากว่า 15 วัน ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ท่านจัดเตรียม
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
  • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

-ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

-ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ           REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริง               เท่านั้น

– ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก           ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่าง                     ประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ)

 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ช่วงเดินทาง
11 เม.ย. 63 15 เม.ย. 63
สายการบิน
การบินไทย (Thai Airways)
จำนวน
30
ราคา
65,900 บาท
จอง
ว่าง 10 ที่
จองทัวร์
11 เม.ย. 63 15 เม.ย. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
16 เม.ย. 63 20 เม.ย. 63
สายการบิน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
จำนวน
30
ราคา
62,900 บาท
จอง
ว่าง 2 ที่
จองทัวร์
16 เม.ย. 63 20 เม.ย. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
21 เม.ย. 63 25 เม.ย. 63
สายการบิน
การบินไทย (Thai Airways)
จำนวน
20
ราคา
65,900 บาท
จอง
ว่าง 5 ที่
จองทัวร์
21 เม.ย. 63 25 เม.ย. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 เม.ย. 63 15 เม.ย. 63
การบินไทย (Thai Airways)
30
65,900 บาท
ว่าง 10 ที่
จองทัวร์
11 เม.ย. 63 15 เม.ย. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

16 เม.ย. 63 20 เม.ย. 63
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
30
62,900 บาท
ว่าง 2 ที่
จองทัวร์
16 เม.ย. 63 20 เม.ย. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

21 เม.ย. 63 25 เม.ย. 63
การบินไทย (Thai Airways)
20
65,900 บาท
ว่าง 5 ที่
จองทัวร์
21 เม.ย. 63 25 เม.ย. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน