ทัวร์สแกนดิเนเวีย มหัศจรรย์ Scandinavia เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 8 วัน 5 คืน

 • ชมรูปปั้นนางเงือกน้อย (THE LITTLE MERMAID)
 • ชมพระราชวังอามาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE)
 • เที่ยวท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn)
 • อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนสตรอยก์ (Strøget)
 • ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด
 • ชมเมืองมรดกโลกเบอร์เกน (BERGEN)
 • นั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบานา (FLAMSBANA)
 • ชมสวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ (Vigeland Sculpture Park)
 • ชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM)
 • ชมศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม (Stockholm City Hall)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย มหัศจรรย์ Scandinavia เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 8 วัน 5 คืน

SMT-063-002
ทัวร์สแกนดิเนเวีย มหัศจรรย์ Scandinavia เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 8 วัน 5 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
พ.ค. 63 - ต.ค. 63
การเดินทาง
8 วัน 5 คืน
สายการบิน
การบินไทย (Thai Airways)
จำนวนผู้เข้าชม
306 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
65,900 บาท
แผนการเดินทาง
เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
Thai Airwaysโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
เมืองโคเปเฮเกน • รูปปั้นนางเงือกน้อย • น้ำพุเกฟิออน • พระราชวังอามาเลียนบอร์ก • ท่าเรือนูฮาวน์ • ชอปปิ้ง ณ ถนนสตรอยก์ • ท่าเรือสำราญ DFDS
01.20 : ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark) เมืองโคเปเฮเกน
07.40 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมาร์ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านชม รูปปั้นนางเงือกน้อย (THE LITTLE MERMAID) ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือริมอ่าวโคเปนเฮเกน
น้ำพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) นำท่านถ่ายรูปกับพระราชวังอามาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) เป็นพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก เดินทางสู่ ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) เป็นเขตท่าเรืออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน
เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน ให้ท่านได้อิสระชอปปิ้ง ณ ถนนสตรอยก์ (Strøget) ถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในโลก
15.30 : ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าเรือสำราญ DFDS Scandinavian Seaways เพื่อทำการเช็คอิน
17.00 : ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเรือมากมาย ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว์ และอื่นๆ
19.30 : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์เมนูซีฟู๊ดและอื่นๆอีกมากมาย
ออสโล • เมืองกอล • เมืองฟลอม • ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด • เมืองกู๊ดวาเก้น • เบอร์เกน
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
09.45 : เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เดินทางต่อไปเมืองกอล (GOL) ซึ่งเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่เป็นปากประตูสู่เขตฟยอร์ดของนอร์เวย์
เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น เดินทางจากเมืองกอล ไปยังเมืองฟลอม(FLAM) นำท่านล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเบอร์เกน (BERGEN)
เย็น : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารไทย
สถานีรถราง Fløibanen • บริกเกิน • มาร์เก็ตสแควร์ • เมืองวอส • โรงแรม Fleischer's Hotel • นั่งรถไฟฟลอมสบานา • GEILO
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สถานีรถราง Fløibanen เพื่อขึ้นไปบนยอดเขา Fløyen และชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเบอร์เกน ชมเมือง ภูเขา และฟยอร์ดที่สวยงาม รถรางจะออกจากใจกลางเมือง ทุกๆ 15 นาที นำท่านเดิมชมย่านชุมชนไม้เก่าโบราณ บริกเกิน Bryggen Hanseatic Wharf เป็นท่าเรือเก่าของเมืองเบอร์เกน มาร์เก็ตสแควร์ (MARKET SQUARE) ที่ปลายตะวันออกเฉียงใต้ของท่าเรือหลักที่สวยงามของเมือง Bergen's มาร์เก็ตสแควร์ (Torget) เป็นสถานที่ที่ชาวประมงพื้นบ้านจับสัตว์น้ำได้ทุกเช้า มีสินค้าอาหารทะเลสดสดวางขายอยู่มากมาย ตลาดปลา (Torget) มีอายุมากกว่า 700 ปี
เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยง ณ ตลาดปลาเบอร์เกน MARKET SQUARE นำท่านเดินทางสู่เมืองวอส (VOSS)
ชมโรงแรม Fleischer's Hotel เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1864 มีอายุกว่า 150 ปี พาท่านขึ้นรถไฟ จากสถานี VOSS สู่สถานี MYRDAL ให้ท่านได้ชมบรรยากาศความงามของธรรมชาติ และที่พลาดไม่ได้ หลังจากนั้นนำท่านนั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบานา (FLAMSBANA) หนึ่งในเส้นทางรถไฟสายสวยงามและมีความสูงชันที่สุดในโลก นำท่านนั่งรถโคชเดินทางสู่เมืองเกลโล (GEILO)
เย็น : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
เกลโล • เมืองออสโล • สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ • พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ • เมืองคาลสตัท
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เดินทางต่อไปเมืองออสโล (OSLO) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ
เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ชม สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ (Vigeland Sculpture Park) นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) เดินทางสู่เมืองคาลสตัท (KARLSTAD)
เย็น : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน
กรุงสต็อกโฮล์ม • ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม • พิพิธภัณฑ์เรือวาซา • แกมล่าสแตน
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) เป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในโลก เมืองหลวงของประเทศสวีเดน
เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านเข้าชมศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม (Stockholm City Hall) ชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 อิสระชอปปิ้งย่านแกมล่าสแตน Gamla Stan Area หรือ Old Town เป็นย่านเมืองเก่าที่อยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13
เย็น : อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ง
กรุงสต็อกโฮล์ม • ถ่ายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง • สนามบิน
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ถ่ายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge เป็นสะพานใจกลางเมืองหลวงกรุงสตอกโฮล์ม โดยเชื่อมต่อจาก Blasieholmen มายังเกาะ Skeppsholmen
10.30 : ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา ให้ท่านทำการคืนภาษี TAX REFUND
14.30 : เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 961
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
05.50 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-CPH/ARN-BKK) สายการบินไทย Thai Airway(TG)
 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่า 4,000 บาท
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์   รวมทั้งทริป  8 วัน   80 EURO/ท่าน
 1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของอาหาร
 3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
 4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอื่น
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพื่อใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
03 มิ.ย. 63 10 มิ.ย. 63
สายการบิน
การบินไทย (Thai Airways)
จำนวน
25
ราคา
65,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 มิ.ย. 63 10 มิ.ย. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
03 ก.ค. 63 10 ก.ค. 63
สายการบิน
การบินไทย (Thai Airways)
จำนวน
25
ราคา
67,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ก.ค. 63 10 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
24 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63
สายการบิน
การบินไทย (Thai Airways)
จำนวน
25
ราคา
67,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ก.ย. 63 25 ก.ย. 63
สายการบิน
การบินไทย (Thai Airways)
จำนวน
25
ราคา
65,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย. 63 25 ก.ย. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ต.ค. 63 16 ต.ค. 63
สายการบิน
การบินไทย (Thai Airways)
จำนวน
25
ราคา
65,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค. 63 16 ต.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
23 ต.ค. 63 30 ต.ค. 63
สายการบิน
การบินไทย (Thai Airways)
จำนวน
25
ราคา
65,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค. 63 30 ต.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

03 มิ.ย. 63 10 มิ.ย. 63
การบินไทย (Thai Airways)
25
65,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 มิ.ย. 63 10 มิ.ย. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

03 ก.ค. 63 10 ก.ค. 63
การบินไทย (Thai Airways)
25
67,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ก.ค. 63 10 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

24 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63
การบินไทย (Thai Airways)
25
67,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ก.ย. 63 25 ก.ย. 63
การบินไทย (Thai Airways)
25
65,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย. 63 25 ก.ย. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ต.ค. 63 16 ต.ค. 63
การบินไทย (Thai Airways)
25
65,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค. 63 16 ต.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

23 ต.ค. 63 30 ต.ค. 63
การบินไทย (Thai Airways)
25
65,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค. 63 30 ต.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน
 • การบินไทย (Thai Airways)
 • เมย.63 - ธค.63
 • 3 วัน 2 คืน
 • 149 ครั้ง
เริ่มต้น 19,999 บาท
 • แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
 • เมย.63 - ธค.63
 • 3 วัน 2 คืน
 • 207 ครั้ง
เริ่มต้น 19,999 บาท
 • บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways)
 • เมย.63 - พย.63
 • 5 วัน 3 คืน
 • 167 ครั้ง
เริ่มต้น 20,888 บาท