ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE บินตรงการบินไทย 9 วัน 6 คืน

 • ชมจัตุรัสมารีนเพลส ปราสาทนอยชวานชไตน์
 • เที่ยวซาส์ลบรุค
 • ชมพระราชวังและสวนมิราเบล
 • ชมหมู่บ้านมรดกโลก ฮัลล์ตัท และเชสกี้ คลุมลอฟ
 • ชมเมืองปรากสะพานชาร์ล สะพานเชน
 • พิเศษ !! เข้าชมภายใน ปราสาทปราก โบสถ์เซ็นท์วีตัส และถนนทองคำ
 • ช้อปจุใจที่ PARNDORF OUTLET
 • เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์สุดอลังการ

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE บินตรงการบินไทย 9 วัน 6 คืน

SMT-063-001
ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE บินตรงการบินไทย 9 วัน 6 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
พ.ค. 63 - ต.ค. 63
การเดินทาง
9 วัน 6 คืน
สายการบิน
การบินไทย (Thai Airways)
จำนวนผู้เข้าชม
136 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
55,900 บาท
แผนการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า • โฮเฮนชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุสเซ่น • มิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
00.50 : ออกเดินทางสู่มิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี
06.45 : เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากกนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านหน้า สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า (ALLIANZ ARENA) รังเหย้าของทีมสโมสรฟุตบอลดังอย่าง บาเยิร์น มิวนิค นำท่านเดินทางสู่ เมืองชวานเกา (SCHWANGAU) ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN)
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน จากนั้นเดินทางกลับสู่มิวนิค (MUNICH) นำชม จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (MARIENPLATZ) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค
ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง และนำท่านเข้าสู่ที่พัก
มิวนิค • ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย) • สวนมิราเบล • ย่านเมืองเก่า • ฮัลล์สตัทท์ • เชสกี้ บูเดโจวิซ (เช็ก)
เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (SALZBURG) เมืองแห่งมนต์ขลังของเสียงดนตรี เป็นเมืองเล็กๆ ของออสเตรีย จากนั้นนำท่านสู่ สวนมิราเบล (MIRABELL GARDEN) จากนั้นนำท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (HALLSTATT) หมู่บ้านที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นหมู่บ้านมรกดกโลกที่สวยที่สุดในโลก อายุกว่า 4,500 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ บูเดโจวิซ (CESKE BUDEJOVICE) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก
ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เชสกี้ บูเดโจวิซ • เชสกี้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ลส์ • ย่านเมืองเก่า • ปราสาทปราก • วิหารนักบุญวีตัส
เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) นำเที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) ของสาธารณรัฐเชค
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเข้าชม ปราสาทลำดับที่ 1 ของประเทศ คือ ปราสาทปราก (PRAGUE CASTLE) มหาปราสาทที่สร้างมากว่า 1,200 ปี GUINNESS WORLD RECORDS ได้บันทึกไว้ว่า เป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นไปชมอีก 1 จุดที่สวยไม่แพ้กันนั่นคือ ถนนทองคำ (GOLDEN LANE) โดยสาเหตที่ได้ชื่อว่าถนนทองคำนั้น เนื่องจากบริเวณนี้นั้นเป็นที่พำนักของเหล่าช่างทองที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นำท่านชม สะพานชาร์ลส์ (CHARLE BRIDGE) สะพานหลักสุดคลาสสิคที่โด่งดังที่สุดของเมือง ไม่ไกลกันจะพบกับ ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ไฮไลท์สำคัญของย่านนี้คือ การชมนาฬิกาดาราศาสตร์เมืองปราก
ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน และเพื่ออรรถรสที่ครบถ้วน
ปราก • PARNDORF OUTLET • บราติสลาว่า (สโลวาเกีย) • ปราสาทบราติสลาวา
เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ PARNDORF OUTLET ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมดังทั้งยุโรปและอเมริกาหลากหลายราคาถูก
เที่ยง : อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน นำท่านเดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา (BRATISLAVA) นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ปราสาทบราติสลาวา (BRATISLAVA CASTLE) ด้านนอก ปราสาทสำคัญของเมือง ในอดีตเคยถูกใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ฮังการี และเป็นป้อมปราการด่านสำคัญที่ไว้สำหรับป้องกันข้าศึกที่จะมารุกรานอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี พาท่านเดินชม ย่าน Oldtown
ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บราติสลาวา • บูดาเปสต์ (ฮังการี) • คาลเทิล ฮิลล์ • ล่องเรือดื่มด่ำบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำดานูบ • อนุสรณ์สถานฮีโร่สแควร์ • วาชิอุสสตรีท • ตลาดกลางเมือง
เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) เมืองหลวงของประเทศฮังการี นำท่านชมความงามของกลุ่มอาคารบน คาลเทิล ฮิลล์ (CASTLE HILL) ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH)
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พิเศษ !!!! นำท่าน ล่องเรือดื่มด่ำบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำดานูบ (DANUBE CRUISE) พร้อมกับเครื่องดื่มสุดพิเศษท่านละ1 แก้ว (NON ALCOHOL) ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้เห็นอาคารรัฐสภาฮังการี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามและไม่ควรพลาด
นำท่านชมอนุสรณ์สถานฮีโร่สแควร์ (HEROES SQUARE) จากนั้นนำท่านสู่ วาชิอุสสตรีท (VACI UTCA) ถนนช้อปปี้งอันมีชื่อของกรุงบูดาเปสต์ เที่ยวชม ตลาดกลางเมือง (CENTRAL MARKET HALL) แหล่งขายของที่มีชื่อเสียงที่สุดของบูดาเปสต์และถือเป็นหนึ่งใน Food Market Hall ที่มีขนาดใหญ่ของยุโรป
ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เวียนนา (ออสเตรีย) • พระราชวังและสวนเชินน์บรุน • ถนนคาร์ทเนอร์
เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเข้าชม พระราชวังและสวนเชินน์บรุน (PALACE AND GARDENS OF SCHOENBRUNN) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บวร์ค สร้างแบบบาโรก
ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เวียนนา • สนามบินเวียนนา
เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวียนนา (FLUGHAFEN WIEN) เพื่อทำการเช็คอิน และทำคืนภาษี (TAX REFUND)
13.30 : ออกเดินทางโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 937 บินตรงจากกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย สู่กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
05.20 : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-MUC/VIE-BKK) สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋าการสะสมไมล์หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ประกันอุบัติเหตุวงเงิน / ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
 • เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น 4,000 บาท **ชำระพร้อมเงินมัดจำ**
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 2 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 14 ยูโร/ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 9 วัน 27 ยูโร/ท่าน

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
21 พ.ค.63 29 พ.ค.63
สายการบิน
การบินไทย (Thai Airways)
จำนวน
ราคา
61,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 พ.ค.63 29 พ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
1 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63
สายการบิน
การบินไทย (Thai Airways)
จำนวน
ราคา
59,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
1 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 มิ.ย.63 3 ก.ค.63
สายการบิน
การบินไทย (Thai Airways)
จำนวน
ราคา
61,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 มิ.ย.63 3 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
7 ส.ค.63 15 ส.ค.63
สายการบิน
การบินไทย (Thai Airways)
จำนวน
ราคา
62,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
7 ส.ค.63 15 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

21 พ.ค.63 29 พ.ค.63
การบินไทย (Thai Airways)
61,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 พ.ค.63 29 พ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

1 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63
การบินไทย (Thai Airways)
59,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
1 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 มิ.ย.63 3 ก.ค.63
การบินไทย (Thai Airways)
61,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 มิ.ย.63 3 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

7 ส.ค.63 15 ส.ค.63
การบินไทย (Thai Airways)
62,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
7 ส.ค.63 15 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน
 • บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways)
 • เมย.63 - พย.63
 • 5 วัน 3 คืน
 • 167 ครั้ง
เริ่มต้น 20,888 บาท
 • การบินไทย (Thai Airways)
 • เมย.63 - ธค.63
 • 4 วัน 3 คืน
 • 158 ครั้ง
เริ่มต้น 65,900 บาท
 • การบินไทย (Thai Airways)
 • เมย.63 - ธค.63
 • 3 วัน 2 คืน
 • 148 ครั้ง
เริ่มต้น 19,999 บาท