ท่องเที่ยวโครเอเชีย เมืองโทรเกียร์ (Trogir)

80 ครั้ง

เมืองโทรเกียร์ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรีก ตั้งอยู่ห่างทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเฉัยงใต้ของประเทศโครเอเชีย มีอายุประมาณ 2,500 ปีแล้ว ในอดีตแถบนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิกรีก มีเอกลักษณ์พิเศษด้วยความโดดเด่นของบ้านเมืองเก่าแก่ หลังคาสีส้ม ตัดกับน้ำทะเล ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ปี ค.ศ. 1997